Главная написать админу

Интересное

Технологія планування та структура бізнес-плану

19-03-2010, 13:47
Технологія планування та структура бізнес-плану

Розробка бізнес-плану - тривалий та трудомісткий процес, який вимагає певних коштів та витрат часу. Тому одним із факторів його ефективності є досконала організація розробки. Правильна та раціональна розробка бізнес-плану передбачає:
- забезпечення взаємозв'язку та узгодженості в розробці окремих розділів документу;
- чіткий розподіл обов'язків між виконавцями;
- забезпечення розробки бізнес-плану в певні терміни;
- багатоваріантність планування та вибір оптимального проекту;
- доведення основних положень документу до всіх зацікавлених осіб.
Бізнес-план складають автори ідеї (проекту); залучаючи до цієї роботи менеджерів, фінансистів, маркетологів, юристів та інших спеціалістів. Це можуть бути як працівники підприємства, які володіють необхідними теоретичними знаннями та практичним досвідом у цьому виді діяльності, так і запрошені консультанти та експерти. Залучення до розробки бізнес-плану сторонніх спеціалістів забезпечує ряд переваг, пов'язаних з тим, щоб реальніше оцінити саму ідею, підвищити рівень довіри потенційних інвесторів.
Розробка бізнес-плану здійснюється в три стадії (рис. 2.2)

Рисунок 2.2. – Технологія розробки бізнес-плану

Інформаційне поле розробки бізнес-плану наведене на рис. 2.3.

Рисунок 2.3 – Інформаційне поле бізнес-плану
Зміст і структура бізнес-плану не є регламентованими нормативними чи інструктивними документами. Проте, практика розвитку підприємництва та розробки бізнес-планів визначила потребу в такій структурі (табл. 2.1.)
Таблиця 2.1 – Структура бізнес-плану
Розділ плану Короткий зміст
1 2
Титульна сторінка Повна назва та адреса підприємства, прізвища й адреси засновників, телефон, сутність проекту, який пропонується, вартість проекту, посилання на конфеденційність, а також, зміст-перелік усіх розділів, підрозділів бізнес-плану та нумерація сторінок
Узагальнююче резюме
Коротка анотація всього бізнес-плану обсягом не більше 4-5 сторінок машинописного тексту, містить основні положення, проекту, який пропонується; чим буде займатися підприємство, скільки грошей потрібно буде в нього вкласти; який очікується попит на його продукцію та чому підприємець вважає, що це підприємство досягне успіху
Аналіз стану справ у галузі Визначення поточного тенденції стану та тенденцій розвитку, потенційних конкурентів, потенційних споживачів
Сутність проекту, що пропонується Характеристика продуктів, що виробляються, послуг, приміщення під офіс, обладнання для нього, відомості про адміністративний і виробничий персонал, відомості про самого підприємця та його партнерів. У цьому розділі бізнес-плану має бути зазначена передбачувана продажна ціна товару та сума витрат на виробництво. Звідси можна зробити висновок про величину прибутку з кожної одиниці товару. Дуже важливо чітко охарактеризувати основні якісні характеристики товару, переваги його дизайну та навіть особливості упаковки, в якій його будуть продавати. Це має важливе значення для товару, призначеного для продажу на ринку. В цьому розділі слід подати опис організації післяпродажного сервісу товару (якщо це технічний виріб)
План-опис
виробничого
процесу
Надається характеристика виробничої діяльності підприємства; покликана відповісти на питання, як підприємство має намір виготовляти свою продукцію або послуги. У цьому розділі доцільно представити короткий опис усього процесу виготовлення продукції, розглянути характеристики товарів, характеристику виробничих приміщень, верстатів, обладнання, постачальників сировини. Підготовкою даного розділу бізнес-плану займаються лише підприємці, які збираються займатися виробництвом. Основне завдання тут полягає в тому, щоб довести своїм потенційним партнерам. Ви будете спроможні реально виробляти потрібну кількість продукції у певні строки та відповідної якості
Персонал
Інформація про те, хто братиме участь в організації справи, як налагоджуватиметься робота персоналу.
У цьому розділі доцільно висвітлити питання оплати праці керуючого персоналом та його стимулювання
План маркетингу

Оцінка ринків збуту, цін, каналів збуту, реклами, прогнозних планів випуску продукції
План маркетингу
Найважливішою частиною бізнес-плану є ринок збуту.
Перший етап полягає в оцінці потенційної місткості ринку, тобто загальної вартості товарів, які покупці певного регіону спроможні купити за місяць чи за рік. Ця величина залежить від багатьох факторів: соціальних, національно-культурних, кліматичних, а також економічних (рівня доходів потенційних покупців, структури їх витрат (сум заощаджень чи інвестицій), темпів інфляції, наявності раніше придбаних товарів аналогічного чи подібного призначення тощо); набір факторів, які потрібно врахувати, залежить від характеру проекту.
Другий етап - оцінка потенційної суми продаж, тобто тієї частки ринку, яку Ви маєте надію зайняти і відповідно до тієї максимальної суми реалізації, на яку Ви можете розраховувати.
Третій етап - прогноз обсягів продажу. На третьому етапі потрібно оцінити, скільки реально Ви зможете продати продукції (виручити за надання послуг) за наявних умов діяльності Вашого підприємства, можливих витратах на рекламу та при тому рівні цін, який Ви збираєтеся встановити.
У маркетинг-плані безпосередньо висвітлюється характер, який намічається у бізнесі, та способи, завдяки яким можна розраховувати на успіх. У ньому важливо роз'яснити, яким чином бізнес, що організовується, буде впливати на ринок, реагувати на обставини, що складаються на ньому, щоб забезпечити реалізацію товару. Зазначений розділ, повинен бути представлений у форми, зрозумілій широкому колу осіб.
Не можна, зокрема, залишити без уваги визначення попиту та можливостей ринку. У цій частині обґрунтовується передбачування попиту на товар чи послугу, а отже, потенціал для бізнесу. Можна починати аналіз ринку з характеристики загальної картини, що склалася в даній сфері ринку (короткі відомості про зростання бізнесу в даній галузі, джерела та способи задоволення попиту). Після визначення загальних параметрів ринку встановлюються його об'єкти, їх характеристики та значення. Корисно дати оцінку порівняльної привабливості кожного з об'єктів. При описанні ринку, його особливостей приділяється увага тому, щоб інформація була належним чином деталізована. У підрозділі, що характеризує стратегію збуту, наводиться опис механізмів і засобів, що передбачається застосувати, щоб довести свої товари та послуги до споживача. Чи буде використана власна служба збуту для прямого маркетингу, чи будуть залучені дилери, дистриб'ютори, посередники, чи буде потрібна спеціальна підготовка для працівників служби збуту, яку винагороду вони будуть одержувати, які інші стимули передбачається задіяти до важливих розділів плану відносять прогнозування обсягу продажів.
Організаційний план Характеристика форми власності, відомості про основних учасників, визначення ступеня відповідальності партнерів (пайовиків), відомості про керівний склад, організаційну структуру, розподіл обов'язків
Оцінка ризику та страхування Міститься визначення слабких сторін підприємства, дані про можливу появу нових технологій; визначення альтернативних стратегій, форм і методів страхування
Юридичний план Зазначається форма, в якій планується ведення справи: наводяться відомості щодо практичного обслуговування господарської діяльності, консультаційні послуги відділам, виробництвам, партнерам (пайовикам); захист прав власника, інтересів підприємства тощо; цей розділ бізнес-плану буде підготовлений разом з юристом; автори бізнес-плану повинні передбачити усі типи ризику, з якими вони можуть зустрічатися, джерела та момент їх виникнення. Після цього потрібно розробити заходи для скорочення цих ризиків і мінімізації втрат, які вони можуть викликати.
Фінансовий план Кінцевий розділ бізнес-плану, метою якого є надання достовірних даних, що відображають очікувані фінансові результати діяльності фірми. Прогноз фінансових результатів покликаний відповісти на головні питанні, що хвилюють менеджера. Саме з цього розділу інвестор дізнається про розмір прибутку, на який він може розраховувати, а позикодавець - про здатність потенційного позичальника погасити борг.
Цей розділ бізнес-плану узагальнює матеріали попередніх частин і подає їх у вартісному вираженні. Це план доходів і витрат, план грошових надходжень та платежів, балансовий план, визначення точки самоокупності, джерел надходжень і напрямів використання коштів, стратегії фінансування
План управління Включає характеристику підприємства та функції управління, його структуру, вибір управлінської стратегії, методів управління
Додаток Може містити наступний перелік документів: довідка про підприємство, структура управління, баланс та інша фінансова інформація за декілька останніх років, рекомендаційні листи та позитивні відгуки на бізнес-план, інша довідкова інформація (копії контрактів прейскурантів - постачальників, ліцензій, контрактів, сертифікатів, листи та інше ділове листування, документів, з яких взято вихідні дані тощо), бібліографія

Особливої уваги слід надати узагальнюючому резюме.
Узагальнююче резюме - це зведений розділ бізнес-плану, в якому розкривається його сутність, основна ідея підприємницького проекту її переваги. Для того щоб зацікавити потенційного партнера, необхідно довести, що справа, яка розпочинається, матиме успіх. Це свого роду візитка майбутньої справи (бізнесу), тому необхідно чітко та впевнено викласти основні положення. У резюме повинні висвітлюватися наступні питання:
- основна ідея підприємницького проекту (догоди);
- коротка характеристика продукції (робіт, послуг);
- оцінка ринку збуту та конкурентоспроможності;
- шляхи та способи реалізації проекту;
- рядки реалізації;
- основні фінансові показники: витрати на реалізацію проекту, виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), валовий прибуток, рівень рентабельності, термін окупності витрат.
Резюме готують у кінці роботи, коли підготовлені всі інші розділи. Написати резюме потрібно так, щоб переваги проекту були зрозумілі кожному. Тобто повинні бути простота та лаконічність викладення, мінімальна кількість специфічних термінів. Максимальну увагу слід приділити роз'ясненню того, що Ви збираєтеся зробити, за рахунок чого, чим майбутній продукт (послуга) буде відрізнятися від продукції (послуг) конкурентів та чому покупці захочуть оберни саме його (її).
Приведена структура бізнес-плану має можливість змінюватися в залежності від наступних факторів, приведених на рис.2.4.


Рисунок 2.4 – Фактори, що впливають на зміст та структуру бізнес-плану

В рамках однієї організації бізнесу може розроблятися і загальний стратегічний бізнес-план, що виконує весь комплекс цілей і відділень бізнес-плану по приведеній на рис. 2.5. типології.Рисунок 2.5 – Типологія бізнес-планів
Технологія бізнес-планування – це періодична сукупність стадій і дій, пов'язаних з ситуаційним аналізом навколишнього середовища, постановкою цілей бізнес-планування, здійсненням планування, а також просуванням бізнес-плану на ринок інтелектуальної власності, реалізацією бізнес-плану, контролем за його виконанням. Послідовність розробки бізнес-плану приведена на рис. 2.5.


Добавление комментария

Ваше Имя:

Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

ryo.pp.ua - Розважальний портал
© 2009 - 2012 Находка для студента.